Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.darujvideo.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Kontaktné údaje

E-shop: www.darujvideo.sk
Prevádzkovateľ: MgA. Kristián Popivčák
Sídlo: Palackého 356/7, 390 01, Tábor, Česká republika
IČ: 04886330
Nie som platca DPH
Zapísaný v živnostenskom registri – Mestský úrad Tábor

Telefón: +421 903 124 398
E-mail: info@darujvideo.sk

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

2. Objednávky

Predávajúci môže prevziať objednávky k spracovaniu len na základe ďalej uvedených obchodných podmienok. Zákazník na ne odoslaním objednávky k spracovaniu v plnom rozsahu pristupuje.

3. Tovar

Predávajúci ponúka tovar v podobe flipbookov vyrábaných s využitím videí (ďalej ako „podklady“) dodaných zákazníkom. Podklady zákazník dodá formou internetových odkazov (URL adresa) na videá, ktoré skopíruje do príslušných okien pri vypĺňaní objednávky. Zákazník ďalej do príslušných okien uvedie časové úseky videa, ktoré chce v objednaných flipbookoch použiť.

4. Špecifikácia flipbooku

Flipbook má podobu malej knižky s rozmermi 10cm x 5cm (šírka x výška). V prípade použitia kriedového papieru je hrúbka flipbooku 1,1cm. V prípade použitia fotografického papieru je hrúbka flipbooku 1,4cm. Tieto hodnoty sa môžu mierne líšiť v závislosti od značky a výrobcu použitého papiera. Flipbook má 60 stránok a vonkajšiu obálku. Dĺžka videa alebo úseku videa použitého vo flipbooku musí byť v rozsahu 3 – 12 sekúnd.

5. Cena flipbooku

Cena vyhotovenia 1ks flipbooku na kriedový papier je €7,70. Príplatok za použitie fotografického papiera pre 1ks flipbooku je €2,70.

6. Cena poštovného a balného

Zásielkovňa – osobné prevzatie zásielky na výdajnom mieste v SR
Pri platbe prevodom je cena poštovného a balného €3,50. Pri objednávke v hodnote €35,00 a vyššej poštovné a balné neplatíte.
Pri platbe dobierkou je cena poštovného a balného €4,00. Pri objednávke v hodnote €35,00 a vyššej poštovné a balné neplatíte.

Slovenská pošta – zásielka na Vašu adresu
Pri platbe prevodom je cena poštovného a balného €4,20. Pri objednávke v hodnote €35,00 a vyššej poštovné a balné neplatíte.
Pri platbe dobierkou je cena poštovného a balného €5,20. Pri objednávke v hodnote €35,00 a vyššej poštovné a balné neplatíte.

7. Spôsob platby

Za tovar ponúkaný v internetovom obchode www.darujvideo.sk je možné zaplatiť prevodom na účet alebo dobierkou pri prevzatí zásielky. Spôsob platby si zákazník zvolí pri vyplňovaní svojej objednávky.

8. Uzatvorenie zmluvy

Odoslaním internetovej objednávky pristupuje zákazník ako objednávateľ na tieto obchodné podmienky. Zároveň je objednávka považovaná v zmysle § 1740 a násl. Občianskeho zákonníka za prijatie nášho návrhu na uzatvorenie zmluvy na objednaný tovar, a to v takom znení, aké objednávateľ prijíme potvrdením internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že táto zmluva je uzatvorená v okamžiku odoslania internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy mu vzniká, okrem iného, povinnosť zaplatiť výrobcovi cenu za zhotovený tovar, a to vo výške podľa internetovej ponuky, platnej v dobe uzatvorenia zmluvy. Ďalej je objednávateľ povinný uhradiť poštovné a balné a to vo výške uvedenej na internetovej stránke v dobe uzatvorenia zmluvy. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použítí komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

9. Doprava

Všetky objednávky sú odosielané službami Zásielkovňe a Slovenskej pošty. Ich výkony nie sme schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevziatia a k požadovaniu náhrady alebo zľavy za nedodržanú lehotu na spracovanie.

10. Doba spracovania a dodacia lehota

Pri objednávkach do 10 kusov (vrátane) flipbookov je doba spracovania podkladov a výroby flipbookov 5 pracovných dní. Doba spracovania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa po dni prijatia objednávky. Doba doručenia objednávky zákazníkovi je 7 pracovních dní od prijatia objednávky. V prípade objednania 10 až 20 kusov (vrátane) flipbookov sa doba spracovania a výroby predlžuje na 10 pracovných dní a doba doručenia na 12 dní. V prípade objednávky viac ako 20 kusov sa doba spracovania, výroby a doručenia určí dotatočne po dohode so zákazníkom. V prípade platby prevodom budú objednávky odoslané až po ich uhradení.

11. Záruka kvality

Predajca zodpovedá zákazníkovi, že vec nemá vadu. V prípade, že už na poštovej zásielke bude pri prevzatí viditeľné mechanické poškodenie, doporučujeme zákazníkom zásielku odmietnuť a spísať s poštovým doručovateľom alebo na pobočke pošty protokol o tomto poškodení. V tomto prípade sa zásielka vráti predajcovi, ktorý sám reklamáciu poškodenej zásielky vybaví a zákazníkovi odošle bezodkladne novú zásielku (v prípade potreby bude zhotovený nový tovar). U jednoznačných nedostatkov v spracovaní má zákazník právo na uplatnenie reklamácie. Nie je možné uplaniť právo na reklamáciu v záležitosti vkusu a osobného cítenia, ako je napríklad farebné podanie a odtieň vytlačených snímkov. Raklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. nízkeho rozlíšenia) podkladov, a reklamácie ohľadom orezu (pomer strán) zpracovaných podkladov nebudú uznané. Za vadu ďalej nie je považované bežné opotrebovanie, mechanické poškodenie apod. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady najneskôr v lehote 24 mesiacov od prevziatia. Reklamácie doporučujeme zasielať doporučenou zásielkou na adresu sídla výrobcu. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar a potvrdenie internetovej objednávky. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Reklamácie sú vybavované bezodkladne, a to najneskôr do 30 dní od prijatia zásielky. Zákazník má v závislosti na druhu vady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez vady, odstránenie vady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky vady považované za odstrániteľné a nepodstatné a oprávnené reklamácie sú riešené dodaním nového tovaru. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom alebo dopisom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou. U opodstatnených reklamácií náleží zákazníkovi náhrada účelne vynaložených nákladov.

12. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä v súlade so zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane údajov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci je registrovaný na Úrade na ochranu osobých údajov (ÚOOÚ) pod registračným číslom 00069053. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním a použitím svojich osobných údajov (vyplnených pri objednávke) a to na dobu neurčitú, pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy (tj. poskytnutie osobných údajov dopravcovi, správcovi databázy) a pre marketingové akcie predávajúceho.

13. Autorské práva

Zákazník, ktorý odošle predajcovi objednávku na spracovanie, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv všetkého materiálu, ktorý k spracovaniu poskytuje. Každý zákazník zodpovedá sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky a prípadné škody pri porušení autorských práv.

14. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka (zmluva o zhotovení veci na zákazku). V súlade s §1837 Občianskeho zákonníka zákazník NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený na prianie zákazníka iné podmienky než pre bežný nákup v internetovom obchode, zhotovené produkty nemáme možnosť predať ďalšiemu zákazníkovi). S ohľadom na to prosíme našich zákazníkov, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následne zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné.

15. Riešenie sporov

Prosíme našich zákazníkov, aby sa so všetkými problémami najskôr obrátili na nás, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke. V súlade so zákonom č.634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, si ďalej dovolujeme informovať našich zákazníkov – spotrebiteľov, že v prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť s nami, sú oprávnení obrátiť sa na tzv. subjekt mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2. Lehota pre podanie návrhu na riešenie sporu je 1 rok od dňa, kedy zákazník – spotrebiteľ prvýkrát kontaktoval našu spoločnosť za účelom riešenia sporu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany hradia samy. Podrobné informácie je možné nájsť na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz. Pri riešení spotrebiteľských sporov možno využiť online platformu ODR nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

16. Ostatné

Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy o zhotovení veci na zákazku, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčení týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a tiež na internetovej adrese www.darujvideo.sk. Všetky vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č.89/2012 Sb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.

Tábor, 16.1.2016